Informace dle zákona

1.

OFICIÁLNÍ NÁZEV

Obec Kuklík

2.

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Obec je zřízena na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako základní územní samosprávné společenství občanů.

3.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Orgány obce jsou zastupitelstvo a  obecní úřad (starosta, místostarosta a zaměstnanci OÚ. Orgány zastupitelstva jsou výbory finanční a kontrolní.

4.

KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Adresa:                                                             starosta obce: Ing. Ladislav Regent
Obecní úřad Kuklík                                      místostarosta obce: Ing. Ladislav Rak
Kuklík 25
592 03 Sněžné
tel:602 260 927
e-mail: obec.kuklik@quick.cz
Úřední hodiny
Pátek: 17 – 19 hod.

5.

PŘÍPADNÉ PLATBY MŮŽETE POUKÁZAT

číslo účtu: 30228751/0100
Komerční banka, a.s.

6.

IČ: 00599514

7.

DIČ:

8.

ROZPOČET OBCE

9.

ŽÁDOSTI O INFORMACE

Získat informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je možné v úřadovně OÚ v úředních hodinách. Podat žádost o informace lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.

10.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání (dále jen „žádost“) a obdržet rozhodnutí lze v úřadovně OÚ v úředních hodinách. Podat žádost lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.

11.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím OÚ, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti rozhodnutí OÚ při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek. Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty nebo komise pro projednávání přestupků učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím úřadovny OÚ, ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením starosty nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Středočeského kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou. Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl.zákona č.99/1963 Sb., Občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému okresnímu soudu, případně v souladu s čl.87, odst.1, písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12.

FORMULÁŘE

Formuláře pro podání žádosti, pokud jsou vyžadovány, lze získat podle povahy věci v úřadovně OÚ. Poučení o jejich vyplňování a o dalších náležitostech podávají zaměstnanci OÚ.

13.

NÁVODY PRO ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Životní situace – Portál veřejné správy ČR

14.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY

viz odkaz  vyhlášky a řády

15.

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

Informace jsou poskytovány bezplatně.